17-02-2020 18:00

persbericht jaarverslag 2019

 

 

 

      

                                                Afdeling Dalfsen

 

 

Persbericht Jaarverslag 2019

VVN afd. Dalfsen heeft weer een productief 2019 achter de rug.

Veilig Verkeer Nederland Afdeling Dalfsen geeft in zijn jaarverslag een terugblik op het jaar 2019. De voorgenomen plannen van het afgelopen jaar zijn vastgelegd in een activiteitenplan en bijna alles wat in de planning stond is gerealiseerd.

Belangrijke activiteiten blijven de onderdelen voor de jeugd en senioren, zoals de verschillende acties voor de basisschoolleerlingen, o.a. het verkeersexamen, VOMOL, Fietstrainingen enz. Ook de contacten met en ondersteuning van de verkeersouders waren weer zeer waardevol.

Daarnaast lag er een focus op de trainingen voor de diverse groepen senioren, zoals scootmobielgebruikers en automobilisten.

Tevens hebben we samen met de politie, kinderen van de basisschool Baron van Dedemschool en gemeente een buurtactie gehouden aan de Poppenallee te Hoonhorst.

 

 

 

Naast de uitvoering van activiteiten m.b.t. verkeerseducatie, voorlichting en training voor jong en oud, is er ook veel aandacht voor de verkeersveiligheid in de diverse kernen.

VVN heeft zitting in diverse klankbordgroepen en een adviserende rol in verkeersbesluiten.

De afdeling VVN wordt gezien als een serieuze gesprekspartner op het terrein van de verkeersveiligheid en is in staat om gevraagd en ongevraagd advies te geven .

 

Het jaarverslag wordt afgesloten met een vooruitblik voor 2020 waarbij o.a. de ambitie wordt uitgesproken om de lopende activiteiten op peil te houden. Verder willen we ons o.a. sterk maken voor toegankelijke, veilige routes voor kwetsbare verkeersdeelnemers en voor de gedragsbeïnvloedingsprojecten blijvend aandacht vragen. Schoolroutes en rotondes kritisch blijven volgen en scholen met verkeersouders waar nodig ondersteuning bieden.

Tot slot spreken we de wens uit dat u met ons wilt meedenken als het gaat om de verkeersveiligheid in onze gemeente. Vooral om de veiligheid van onze kinderen, onze ouderen en kwetsbare medeburgers.

Maak ons attent op onveilige situaties en spreek elkaar aan op onveilig verkeersgedrag. De verkeersveiligheid te verbeteren door te beginnen bij onszelf en waar nodig VVN afd. Dalfsen te informeren.

 

 

klik hier voor het jaarverslag van 2019