28-02-2018 19:22

Persbericht Jaarverslag 2017

De plaatselijke afdeling van Veilig Verkeer Nederland geeft in zijn jaarverslag een terugblik op het jaar 2017. Speciale aandacht is er voor de diverse activiteiten die dit jaar zijn ondernomen. In het begin van het jaar zijn de plannen vastgelegd in een activiteitenplan. Alles wat was gepland is gerealiseerd en gedurende het jaar zijn er ook nieuwe activiteiten ontwikkeld. De afdeling speelt daarmee in op ontwikkelingen die op het gebied van verkeersveiligheid in onze gemeente een belangrijke rol spelen. 

We hebben afgelopen jaar afscheid genomen van twee bestuursleden, (de voorzitter en een  bestuurslid uit Lemelerveld), tevens zijn  de adviseur van de politie en coördinator verkeersouders gestopt. Voor alle openstaande vacatures hebben we gelukkig een vervanger gevonden. Ook is de vacature voor een bestuurslid uit Nieuwleusen opgevuld. Voor de vacature van penningmeester die er in 2018 aan zit te komen zitten de gesprekken in de afrondende fase.De contacten met de gemeente zijn opnieuw prima verlopen en er is nauw samengewerkt met andere VVN-afdelingen rondom Zwolle. 

Belangrijke speerpunten waren de activiteiten voor de doelgroepen jeugd en senioren. De acties voor het basisonderwijs met o.a. de schoolverkeersexamens zijn opnieuw succesvol verlopen. Ook de contacten met en ondersteuning van de verkeersouders waren weer zeer waardevol. Op vijf  na hebben alle scholen in de gemeente een actieve groep verkeersouders die de school én de leerlingen ondersteunen bij de verkeersveiligheid. Samenwerking tussen de scholen onderling werkt ook steeds beter. Door meerdere scholen is er dit jaar extra aandacht besteed aan de fietsvaardigheid van kinderen. In iedere kern zijn Fietstrainingen gegeven.

Daarnaast lag er een focus op de trainingen voor de diverse groepen senioren, zoals scootmobielgebruikers, e-bikers en automobilisten. Ook is er weer een opfriscursus verkeersregels (‘nieuwe’ verkeerssituaties, regels, borden enz.) in Dalfsen geweest, met evenals vorig jaar een grote opkomst. De cursus fietsvaardigheid (e-bike) is dit jaar ook doorgegaan, echter viel de opkomst ondanks veel media aandacht helaas weer tegen. Ook is er n.a.v. diverse overleggen over de verkeersveiligheid in  de Kerkstraat in Lemelerveld samen met de politie, de basisscholen en Plaatselijk Belang een buurtactie gehouden. 

Naast de uitvoering van activiteiten m.b.t. verkeerseducatie, voorlichting  en training voor jong en oud, is er ook veel aandacht voor de verkeersveiligheid in de diverse kernen. In Lemelerveld heeft een actieve verkeersgroep intensief contact met gemeente en andere groepen over de verkeersontwikkelingen. In de kern Dalfsen worden diverse ontwikkelingen door  VVN nauw gevolgd en ook in Nieuwleusen is er een verkeerswerkgroep actief. VVN  heeft zitting in diverse klankbordgroepen en een adviserende rol in verkeersbesluiten. De afdeling VVN wordt gezien als een serieuze gesprekspartner op het terrein van de verkeersveiligheid en is in staat om gevraagd en ongevraagd advies te geven .

Het jaarverslag wordt afgesloten met een vooruitblik voor 2018 waarbij o.a. de ambitie wordt uitgesproken om de lopende activiteiten te versterken. Daarbij is er speciale aandacht voor scholen en verkeersouders om ondersteuning te bieden en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk scholen actieve verkeersouders hebben én houden. Verder  willen we ons sterk maken voor goed bereikbare en toegankelijke routes voor scootmobielers, voetgangers enz.  Knelpunten op de verschillende schoolroutes in onze kernen houden eveneens onze aandacht, zoals de fietsroutes naar Zwolle en Ommen die door de middelbare scholieren dagelijks gebruikt worden.

Tot slot spreken we de wens uit dat u met ons wilt meedenken als het gaat om de verkeersveiligheid in onze gemeente. Vooral om de veiligheid van onze kinderen, onze ouderen en kwetsbare medeburgers.Maak ons attent op onveilige situaties en spreek elkaar aan op onveilig verkeersgedrag. De verkeersveiligheid te verbeteren door te beginnen bij onszelf en waar nodig VVN afd. Dalfsen te informeren.