02-02-2017 19:07

VVN Dalfsen heeft opnieuw een goed jaar achter de rug.

De plaatselijke afdeling van Veilig Verkeer Nederland geeft in zijn jaarverslag een terugblik op het jaar 2016. Speciale aandacht is er voor de diverse activiteiten die dit jaar zijn ondernomen. In het begin van het jaar zijn de plannen vastgelegd in een activiteitenplan. Alles wat was gepland is gerealiseerd en gedurende het jaar zijn er ook nieuwe activiteiten ontwikkeld. De afdeling speelt daarmee in op ontwikkelingen die op het gebied van verkeersveiligheid in onze gemeente een belangrijke rol spelen.

 

De vacature voor coördinator seniorenprojecten die ontstaan is door een verhuizing, is gelukkig snel weer opgevuld. Wel is de afdeling nog op zoek naar een bestuurslid uit Nieuwleusen. De landelijke organisatie zet voortdurend stappen naar verdere professionalisering, gezamenlijke uitstraling en afstemming. VVN Dalfsen volgt deze ontwikkelingen op de voet. De contacten met de gemeente zijn opnieuw prima verlopen en er is nauw samengewerkt met andere VVN-afdelingen rondom Zwolle.

 

Belangrijke speerpunten waren de activiteiten voor de doelgroepen jeugd en senioren. De acties voor het basisonderwijs met o.a. de schoolverkeersexamens zijn opnieuw succesvol verlopen. Ook de contacten met en ondersteuning van de verkeersouders zijn goed verlopen. Op drie na hebben alle scholen in de gemeente een actieve groep ouders die de school én de leerlingen ondersteunen bij de verkeersveiligheid. Er wordt door de scholen in de diverse kernen ook steeds meer samengewerkt op dit gebied.

Door meerdere scholen is ook dit jaar extra aandacht besteed aan de fietsvaardigheid van kinderen, mede door gebruik te maken van de materialen van het Fietsparcours-Light dat door Dalfsen is ontwikkeld.

 

Daarnaast lag er een focus op de trainingen voor de diverse groepen senioren, zoals scootmobielgebruikers, e-bikers en automobilisten. Ook is er weer een opfriscursus verkeersregels (‘nieuwe’ verkeerssituaties, regels, borden enz.) in Nieuwleusen en Lemelerveld geweest, met evenals vorig jaar een goede opkomst. De cursus fietsvaardigheid (e-bike) is dit jaar wel doorgegaan, echter viel de opkomst ondanks veel media aandacht tegen.

Ook hebben we n.a.v. diverse overleggen over de verkeersveiligheid Haverland/Dommelerdijk samen met de politie, de basisschool en Plaatselijk Belang een buurtactie gehouden in Oudleusen.

 

Naast de uitvoering van activiteiten op het gebied van verkeerseducatie, voorlichting  en training voor jong en oud, is er ook aandacht voor de verkeersveiligheid in de diverse kernen. In Lemelerveld heeft een actieve verkeersgroep intensief contact met gemeente en andere groepen over de verkeersontwikkelingen. In de kern Dalfsen spelen ook diverse ontwikkelingen die VVN nadrukkelijk volgt en ook in Nieuwleusen is er een verkeerswerkgroep die daar actief is. VVN  heeft zitting in diverse klankbordgroepen en een adviserende rol in verkeersbesluiten.

De afdeling VVN wordt gezien als een serieuze gesprekspartner op het terrein van de verkeersveiligheid en is in staat om gevraagd en ongevraagd advies te geven .

 

Het jaarverslag wordt afgesloten met een vooruitblik voor 2017 waarbij o.a. de ambitie wordt uitgesproken om de lopende activiteiten te versterken. Daarbij is er speciale aandacht voor scholen en verkeersouders om ondersteuning te bieden en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk scholen actieve verkeersouders hebben én houden. Verder is de afdeling nauw betrokken bij het regionaal/landelijk uitwerken van aanbevelingen die voortkomen uit het onderzoek van het fietsen van scholieren naar en in Zwolle. Tot slot willen we het Fietsparcours- Light inhoudelijk en organisatorisch inbedden in het standaardaanbod van VVN afd. Dalfsen.